Stadgar

Dessa stadgar antogs vid konstituerande möte den 14 mars 1936. Den senaste stadgeändringen antogs vid ordinarie förbundsmöte den 18 juni 2023.

§ 1 Förbundets uppgift

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) är riksorganisation för landets föreningar som driver verksamhet med pistolskytte inom de grenar som förbundet har på sitt program. Förbundet är en frivillig försvarsorganisation.

Förbundets uppgift är att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver. Detta innebär att förbundet ska verka för en ökad skjutskicklighet samt en ansvarsfull och säker hantering av dessa vapen – inklusive en bred tränings- och tävlingsverksamhet – vilket är till gagn för rikets försvar och säkerhet.

Som anslutna till förbundet har även kretsar och föreningar att följa de regler som gäller för de frivilliga försvarsorganisationerna.

Förbundet har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Organisation

Grunden för verksamheten är de till förbundet anslutna föreningarna. Föreningarna är områdesvis sammanslutna till pistolskyttekretsar, som är förbundets regionala organ. Kretsarna samverkar i fyra landsdelar, Syd, Väst, Öst och Nord. Kretsarnas och landsdelarnas geografiska områden bestäms av förbundsmötet (FM).

Föreningarna är medlemmar i sin pistolskyttekrets och utser ombud till kretsens årsmöten. Kretsens årsmöte utser ombud till FM.

Förbundsmötet är högsta beslutande organ inom förbundet och dess beslut kan bara ändras av FM.

När FM inte är samlat är förbundets styrelse (FS) förbundets beslutande och verkställande organ. Förbundsstyrelsen har ett verkställande utskott (VU) vars beslutanderätt bestäms av FS (delegation).

§ 3 Stadgar och ansvar

Till förbundet anslutna föreningar är i sin verksamhet med nationellt skytte skyldiga
– att följa dessa stadgar,
– att ha egna stadgar som godkänts av pistolskyttekretsen
– att utan dröjsmål följa de beslut som fattas av FM, FS och andra förbundets
organ och som framgår av protokoll, skjuthandbok och liknande
– att följa de bestämmelser som utfärdas av myndighet
– att till förbundet betala den årsavgift som bestämts av FM
– att till sin pistolskyttekrets betala den årsavgift som kretsens årsmöte bestämt,
och
– att varje år rapportera om sin verksamhet under föregående år.

Pistolskyttekrets är skyldig
– att följa dessa stadgar,
– att ha egna stadgar som stämmer överens med förbundets normalstadgar
för pistolskyttekrets,
– att utan dröjsmål följa de beslut som fattas av FM, FS och andra förbundets
organ och som framgår av protokoll, skjuthandbok och liknande
– att följa de bestämmelser som utfärdas av myndighet.

Om en pistolskyttekrets inte längre förmår att fullgöra sina uppgifter har FS möjlighet att vidta de åtgärder som behövs för att få kretsen att återuppta sin verksamhet.

§ 4 Kallelse till förbundsmöte

Ordinarie förbundsmöte ska hållas årligen före juni månads utgång på tid och plats som FS bestämmer. Kallelse med dagordning ska tillställas kretsarna med post, e-post eller på annat lämpligt sätt minst fyra veckor före mötet.

Verksamhetsberättelse, årsbokslut, revisionsberättelse, budgetförslag och övriga aktuella handlingar som motioner med FS yttranden samt propositioner ska tillställas kretsarna minst fyra veckor före mötet.

Valberedningens förslag ska tillställas förbundet senast sex veckor före förbundsmötet.

§ 5 Ärenden vid ordinarie förbundsmöte

Vid ett ordinarie FM ska följande ärenden förekomma:
1. Upprop och fastställande av röstlängd
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och vara
rösträknare
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av dagordningen
7. Redovisning och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Redovisning och behandling av styrelsens årsbokslut (resultat- och
balansräkning)
9. Föredragning av revisionsberättelsen
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Behandling av styrelsens propositioner
12. Behandling av kretsarnas motioner
13. Fastställande av reviderad budget för det räkenskapsår som är påbörjat
och preliminär budget för nästa räkenskapsår.
14. Fastställande av föreningarnas årsavgift för nästa räkenskapsår
15. Val av förbundets ordförande
16. Val av ordförande i förbundsstyrelsen
17. Val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen samt suppleanter
18. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter
19. Val av ordförande i valberedningen samt de kretsar som ska utse
ledamöter i beredningen.

Ett ärende som inte står på dagordningen får behandlas av årsmötet, men för att ett beslut ska kunna fattas i ärendet krävs att minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna är för att ärendet ska tas upp för beslut på årsmötet.

FM får utse hedersledamot i förbundet.

§ 6 Röstning vid förbundsmöte

Varje pistolskyttekrets har vid FM ett ombud som kan ha en eller två suppleanter. Ombud eller suppleant får inte tillhöra FS.

Varje krets har två röster. Krets som har minst 200 aktiva medlemmar i anslutna föreningar har ytterligare en röst för 200-399 aktiva medlemmar, ytterligare en röst för 400-599 aktiva medlemmar osv.

Bestämmande för antal aktiva medlemmar och anslutna föreningar är den redovisning som lämnats av föreningarna per den 31 december året före förbundsmötet. Förening som inte redovisat eller som inte har betalt sin avgift till förbundet får inte inräknas i kretsens röstunderlag.

Krets får inte dela upp sina röster utan röstar som en enhet.

Ledamot i FS har en röst vid FM. Ledamot får inte rösta genom ombud.

Suppleant i FS som trätt in i ledamots ställe vid FM övertar rätten att rösta.

Ledamot i FS eller inträdd suppleant får inte rösta i frågor som berör FS förvaltning eller delta i val av styrelse eller revisorer.

FM har beslutsförhet med det antal röstande som efter kallelse i korrekt ordning deltar i mötets beslut.

FM beslutar med öppen omröstning. Vid val ska sluten omröstning genomföras om någon röstberättigad begär det.

Om inte annat sägs i dessa stadgar avgörs alla frågor med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst. Vid val ska vid lika röstetal lotten avgöra.

För varje beslut ska när så krävs anges den tidpunkt från vilken beslutet gäller.

§ 7 Motioner till förbundsmötet

Endast pistolskyttekretsarna har rätt att lägga motioner till FM. Motioner får bara läggas till ett ordinarie FM. En motion ska ha kommit in till FS senast den 1 februari för att kunna behandlas vid FM. Inkomna motioner sänds av FS till kretsarna i den andra hela veckan i februari för att kunna tas upp vid de ordinarie årsmötena i kretsarna. Om FS yttrande över motionerna finns en regel i § 4.

§ 8 Propositioner till förbundsmötet

Förbundsstyrelsens förslag till FM ska ha tillställts kretsarna i den andra hela veckan i februari och vara kända för föreningarna när kretsarna håller sina ordinarie årsmöten i mars.

Om FS anser att en ny fråga, som bör behandlas av FM, har blivit aktuell senare än som nyss sagts så har FS att så snart ske kan och om möjligt i samband med kallelsen till FM meddela kretsarna sitt förslag till beslut. Om frågan har tillställts kretsarna minst fyra veckor före årsmötet så ska frågan behandlas utan den beslutsordning som sägs i 5 § andra stycket.

§ 9 Extra förbundsmöte

FS kan kalla kretsarna till extra möte. FS är skyldig att kalla kretsarna till ett extra förbundsmöte när förbundets revisor begär det eller när minst en tredjedel av kretsarna begär det för behandling av en viss fråga. En sådan begäran ska vara skriftlig och motiverad.

När FS har tagit emot en begäran som uppfyller nämnda krav ska FS inom fyra veckor kalla till extra förbundsmöte som ska hållas senast inom två månader från kallelsen. Med kallelsen ska följa ett förslag till dagordning för mötet.

Vid ett extra förbundsmöte får endast behandlas den fråga eller de frågor som är orsak till mötet. Om rösträtt vid mötet, beslutsförhet m.m. gäller i övrigt vad som ovan har sagts om ordinarie FM.

§ 10 Förbundets ledning

Förbundets främste företrädare är förbundsordföranden som särskilt har att företräda förbundet i officiella sammanhang och om möjligt leda förhandlingarna vid förbundets årsmöten. Förbundsordföranden väljs av FM för ett år och har rätt att deltaga i styrelsens verksamhet i alla avseenden men saknar rösträtt.

Förbundsstyrelsens ordförande leder styrelsearbetet och har en verkställande funktion tillsammans med det verkställande utskottet och generalsekreteraren, som även förestår kansliet.

§ 11 Förbundsstyrelsens sammansättning

Förbundets styrelse består av
– styrelsens ordförande, vald av FM för ett år
– tio ordinarie ledamöter, valda av FM på två år. Om möjligt bör hälften av
dessa väljas samtidigt.
– fyra suppleanter som inträder i styrelsen vid ordinarie ledamots förfall i
den ordning som FM bestämmer. Suppleant väljs för ett eller två år av FM.

Försvarsmaktens kontaktperson får delta i styrelsens sammanträden och har då förslags- och yttranderätt.

Generalsekreteraren fungerar som huvudföredragande och sekreterare i styrelsen och ansvarar för att FS får relevant information.

Styrelsen får till sig adjungera personer för speciella uppgifter och även representanter för andra organisationer. Adjungerad person har inte rösträtt, men får yttra sig och har, om styrelsen så beslutar, även förslagsrätt.

Styrelsen får inom sig utse vice ordförande och de övriga funktioner som styrelsen anser behövs.

§ 12 Förbundsstyrelsens beslutsförhet m.m.

FS är beslutsför när samtliga ledamöter har kallats senast tio dagar före sammanträdet och då minst tre fjärdedelar av ledamöterna är närvarande, inklusive suppleanter som trätt i ledamots ställe. Under samma förutsättningar kan beslut fattas om minst hälften av antalet ordinarie ledamöter är närvarande och eniga om beslutet. Styrelsens ordförande anses som ordinarie ledamot.

Om ordföranden finner det nödvändigt kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning (även e-post) eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter följande styrelsesammanträdet och protokollföras.

Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år.

§ 13 Verkställande utskottet

Styrelsen utser inom sig ett verkställande utskott att ansvara för den löpande verksamheten mellan styrelsens sammanträden och för att förbereda och verkställa FS beslut. Utskottet består av fem ledamöter som inom sig utser ordförande och vice ordförande. Utskottets sammansättning kan ändras fortlöpande. För giltighet av ett beslut fordras att minst tre ledamöter är ense.

Generalsekreteraren är ständigt adjungerad till det verkställande utskottet och fungerar som dess sekreterare och huvudföredragande. Även annan person får adjungeras till utskottet.

Det verkställande utskottets protokoll ska anmälas vid FS nästa styrelsemöte.

§ 14 Styrelsens åligganden

Det åligger förbundsstyrelsen
– att se till att förbundsmötets beslut verkställs
– att bereda de ärenden som ska behandlas av FM
– att bestämma tid och plats för förbundsmötet
– att fastställa förbundets tävlingsprogram
– att anordna rikstävlingar
– att bestämma reglemente och andra regler för tävlingsverksamheten
– att förvalta förbundets tillgångar och årligen redovisa föregående års verksamhet
– att till förbundets revisor senast den 31 mars överlämna samtliga handlingar som behövs för revision
– att besluta om och utdela förbundets utmärkelsetecken
– att lämna förslag på hedersledamot
– att utse ordförande, ledamöter och suppleanter i överklagandenämnden
– att tillsätta förbundets representanter i styrelser och andra organ där SPSF är representerat
– att bestämma om organisationen av och befattningar vid förbundskansliet
– att i frågor av gemensamt intresse samarbeta med andra riksorganisationer

– att besluta i frågor om uteslutning av förening och enskild medlem, där dröjsmål kan skada förbundet
– att i övrigt sköta löpande ärenden och fullgöra de skyldigheter som enligt dessa stadgar ankommer på förbundet.

§ 15 Firmateckning och räkenskapsår

Förbundets firma tecknas av styrelsen och generalsekreteraren, och om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter i förening eller var för sig. Styrelsen kan också utse person att teckna förbundets firma för särskilt ändamål.

Förbundets räkenskapsår och verksamhetsår är kalenderåret.

§ 16 Revision

Förbundets räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas i enlighet med lag och god revisionssed av de revisorer som utses av FM. En av revisorerna ska vara auktoriserad.

Senast fem veckor före ordinarie förbundsmöte ska revisorerna överlämna sin berättelse till styrelsen.

§ 17 Valberedning

Förbundets valberedning består av ordförande och fyra ledamöter. FM utser årligen två kretsar enlig löpande schema som utser representant och suppleant i valberedningen på två år. Som framgår av § 5 utses ordföranden av FM.

Kretsstyrelse ska senast den 1 oktober efter årsmötet meddela förbundet vilka personer som har utsetts. Generalsekreteraren ska därefter kalla valberedningens ledamöter till sammanträde och redovisa kända avsägelser och annat som kan vara till ledning för beredningen.

Valberedningen ska senast sex veckor före ordinarie förbundsmöte meddela generalsekreteraren sitt förslag. Generalsekreteraren vidarebefordrar på lämpligt sätt förslaget till kretsarna.
Om valberedningen avser att inom sig nominera någon till ledamot eller suppleant i styrelsen så har denne att med omedelbar verkan lämna beredningen. Ledamot i valberedningen har rätt att närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden.

Ledamot i valberedningen bör inte samtidigt vara ledamot eller suppleant i annan skytteorganisations riks- eller distriktsstyrelse.

§ 18 Överklagande

När en medlem i en skytteförening ansluten till förbundet överklagar ett beslut av en förening så prövas överklagandet av pistolskyttekretsens styrelse om föreningens styrelse har beslutat att frågan inte ska prövas i annan ordning.

Om kretsen anser att den inte bör pröva frågan så ska överklagandet överlämnas med ett eget yttrande till förbundet. Ett beslut av tävlingsanordnare i samband med tävling prövas enligt skjuthandboken.

Om en förening inom kretsen eller medlem i sådan förening överklagar ett beslut av en pistolskyttekrets så ska överklagandet prövas av förbundet.

Ett överklagande av beslut av det verkställande utskottet prövas av FS. Den som berörs av ett beslut av det verkställande utskottet får begära att det överprövas av FS.

Ett överklagande ska ha kommit in till den som har sänt ut det justerade protokollet inom tre veckor efter det att protokollet slutjusterades. Den som sänder ut protokollet har att senast inom tre dagar efter slutjusteringen sända ut protokollet till berörda föreningar eller kretsar. Vad gäller en förenings årsmötes- eller styrelseprotokoll så ska medlem som är direkt berörd få del av protokollet eller beslutet så snart som möjligt och övriga medlemmar ska på lämpligt sätt få del av vad årsmötet eller styrelsen har beslutat.

§ 19 Överklagandenämnd

Nämnden består av tre ledamöter, varav en är ordförande. Nämnden utses av FS efter varje ordinarie förbundsmöte. Ledamöterna ska vara kunniga i frågor som gäller förbundets stadgar och regler i övrigt. FS utser även tre suppleanter att inträda i tur och ordning vid förfall för ledamot.

Nämnden kan sammanträda, men om det är möjligt bör nämnden avgöra ärendena på det skriftliga materialet och per telefon eller e-post. Nämnden är beslutsför med tre ledamöter. Beslut om avskrivning av ett ärende när överklagandet är återkallat eller saken förfallen, om inhibition – dvs att ett beslut inte får börja gälla förrän ärendet är prövat av nämnden – och om avvisning av för sent överklagande, får dock fattas av ordföranden ensam.

Om en fråga som har överklagats är av principiellt intresse för förbundet ska nämnden överlämna till FS att besluta i frågan.

Pistolskyttekrets, landsdel, förening eller föreningsmedlem får inte föra talan vid allmän domstol mot beslut av något av förbundets organ.

§ 20 Landsdelarna

Pistolskyttekretsarna inom landsdelen samverkar för att ordna landsdelsmästerskap och för andra arrangemang, som t ex landsdelskonferenser.

Möte med de kretsar som ingår i landsdelen ska hållas minst en gång per år för att besluta om landsdelsmästerskapen minst ett år framåt. Kallelse till möte med en landsdels kretsar sker, om inte landsdelsmötet beslutar annat, i alfabetisk ordning där varje krets kallar till ett möte, och till nästa möte nästa krets osv. Kallelse ska ske minst fyra veckor före mötet.

Ledamot i FS och GS har rätt att delta i landsdelsmöte. Om FS finner att ett möte behövs kan den kalla till mötet.

För att komma till beslut vid landsdelsmöte ska minst hälften av kretsarna vara representerade och de kretsarna ska vara överens om beslutet. Avstår krets från att rösta hindrar det inte att övriga kretsar kommer till ett beslut. Kan kretsarna inte komma överens ska frågan omgående överlämnas till FS.

Beslut vid landsdelsmöte ska protokollföras och sändas till de i landsdelen ingående kretsarna och till förbundet.

FS bestämmer i en arbetsbeskrivning de riktlinjer efter vilka landsdelarna ska verka. Om en landsdel har egna stadgar och styrelse så ska stadgarna stämma överens med vad som sägs i denna paragraf och med den nämnda arbetsbeskrivningen. En landsdel är dock ingen organisatorisk enhet inom förbundet.

§ 21 Tolkning av förbundets stadgar

När det finns tvekan om hur dessa stadgar ska tolkas så hänskjuts frågan i första hand till FM. I brådskande fall får frågan om tolkning i stället avgöras av FS eller av verkställande utskottet.

§ 22 Ändring av förbundets stadgar

Beslut om ändring av förbundets stadgar kan endast fattas av FM om frågan finns med på den dagordning som före förbundsmötet sänts ut till kretsarna. Förslag om ändring får bara lämnas av FS eller av pistolskyttekrets. För giltighet av beslut om ändring av stadgarna krävs beslut av FM med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

För beslut om upplösning av förbundet krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två ordinarie FM. Vid beslut om upplösning ska även beslutas om användning av förbundets tillgångar för ändamål som främjar pistolskytte.