Historik

Pistolskytte som samhällsföreteelse har gamla anor (det är inte för inte Gustav II Adolfs hjullåspistoler ingår i Förbundets emblem). Pistolskytte som organiserad tävlingsform startade i USA på 1860-talet och pistolskytte stod på programmet redan vid de första olympiska spelen i Athén 1896.

I Sverige tog intresset för pistolskytte fart efter sekelskiftet. Inledningsvis utövades pistolskyttet huvudsakligen av polis och militär men efter hand uppstod även rent "civila" pistolskytteföreningar.

Olof Reichenberg

I början av 1930-talet tog ordföranden i Danderyds Psk, Olof Reichenberg, initiativet till en riksorganisation för pistolskyttet.

Som ett led i det arbetet bildade han, med stöd av Officerarnes Målskjutningsförbund, Underofficersklubben Reserv och Stockholms Allmänna Pistolskytteklubb, den Svenska Pistolskyttekommittén.

Intresset var påtagligt och redan i december samma år hade 103 föreningar representerande 5.358 pistolskyttar anslutit sig till kommittén.

Den 14 mars 1936 bildades så Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF). År 1945 hade antalet anslutna föreningar stigit till 511.

Förbundsstyrelsen insåg att det behövdes ett organisatoriskt mellanled för att hantera denna expansion. Därför bildades successivt regionala pistolskyttekretsar och 1952 var den regionala organisationen (26 pistolskytte-kretsar) fullt genomförd. Sedan dess har verksamheten expanderat och i dag (mars 2019) har SPSF 475 anslutna föreningar med sammanlagt 19.338 aktiva medlemmar.

Redan 1935 genomfördes den första Rikstävlingen på hemortens banor med 682 deltagare. ”Hemortens” har sedan dess genomförts årligen med bibehållen popularitet. (År 2016 redovisades 6.227 starter).

Det första Svenska mästerskapet genomfördes 1941 och omfattade endast  precisionsskjutning (då kallat skolskjutning). Totalt deltog 85 skyttar varav 20 från ”landsorten”. Fältskyttet fick SM status 1948 och 354 skyttar ställde upp premiäråret.

Numera genomförs SM i såväl fält- som precisionsskytte vid samma tillfälle. ”Stora SM” är en folkfest med imponerande deltagarantal. År 2016 redovisades sammanlagt 2195 starter.

Förbundets tävlingsprogram har sedan starten tillförts nya grenar. Således finns SM i Magnumfältskytte, Magnumprecision, Militärsnabb, PPC och springskytte på programmet.

En historielös organisation är en identitetslös organisation och en identitetslös organisation kan omöjligt tillvarata medlemmarnas intressen på ett tillfredsställande sätt.

Svenska Pistolskytteförbundet har en rik och spännande historia som finns dokumenterad i Jubileumsskriften ”Svenska Pistolskytteförbundet 70 år”, vilken går att beställa i vår shop.