Om oss

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) är riksorganisation för landets pistolskytteföreningar. Förbundet har sitt säte i Stockholm.

Svenska Pistolskytteförbundets uppgift

Fältskjutning
Fältskjutning

SPSF har till uppgift att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av dessa tävlingsvapen.

SPSF är en frivillig försvarsorganisation och har som sådan att följa de bestämmelser som gäller för de frivilliga försvarsorganisationerna

Organisation

De till SPSF anslutna pistolskytteföreningarna är grunden för verksamheten. Föreningarna är områdesvis sammanslutna till pistolskyttekretsar. Kretsarna utser ombud till Förbundsmötet (FM), som är högsta beslutande organ inom SPSF. Förbundsstyrelsen (FS) är förbundets beslutande organ när FM inte är samlat.
Nationell skytteförening kan efter prövning av kretsstyrelsen för området anslutas till SPSF. Förenings stadgar och ändring av stadgar skall godkännas av kretsstyrelsen. Kretsstyrelsen kan besluta om uteslutning av förening ur SPSF.

Vid hinder för kretsstyrelse kan beslut enligt föregående stycke fattas av förbundsstyrelsen. Beslut av kretsstyrelse i nämnda frågor kan överklagas till förbundsstyrelsen.

Pistolskyttekretsarnas geografiska områden fastställs av FM. Kretsens uppgifter framgår av normalstadgarna för pistolskyttekrets. Stadgar och ändring i stadgar för pistolskyttekrets skall godkännas av förbundsstyrelsen.

Förbundets Höge Beskyddare, H.M. Konung Carl XVI Gustaf

H.M. Konung Carl XVI Gustaf

Kungliga beskyddarskap har en lång historisk tradition. I dag innebär begreppet ett uttalat stöd för organisationers, föreningars, eller institutioners arbete eller ett stöd till andra viktiga verksamheter eller samhällsengagemang.

När en kunglighet åtar sig ett beskyddarskap innebär det att den kungliga personen främjar föreningens, institutionens eller organisationens verksamhet. Detta kan göras på olika sätt, men generellt innebär det att Beskyddaren kan sägas ge vikt och status åt verksamheten genom att öka uppmärksamheten och medvetenheten kring organisationen och dess arbete. Vid beskyddarskap för mer långsiktig verksamhet syftar beskyddarskapet också till att inspirera andra människor till att bidra med sitt stöd.

Beskyddarskap kan även beviljas för enstaka arrangemang, såsom utställningar eller konferenser. Detta sker dock oftast om den aktuella Kungligheten har möjlighet att närvara vid hela eller del av arrangemanget.

Källa: Sveriges Kungahus