SAMMANFATTNING AV SPSF BESLUT AVSEENDE TÄVLINGSVERKSAMHETEN 2020 – 2020-05-19

1. Alla nationella tävlingar omvandlas till kretstävlingar.
2. I kretstävling får inte skyttar från annan krets delta.
3. Antalet personer (tävlande och åskådare) som vistas samtidigt på tävlingsplatsen får vara högst 50. Avser tävlingar på alla nivåer. Funktionärer räknas inte in i antalet.
4. Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar ska följas. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/
5. Arrangör skall göra riskbedömning enligt myndighetens verktyg: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/
6. Folkhälsomyndighetens övriga riktlinjer för covid-19 gäller. Ansvaret att bedöma riskgruppstillhörighet åvilar den enskilde.
7. Beslutet gäller till och med 21 juni 2020 om inte annat meddelas.
8. Myndighets föreskrifter gäller före detta beslut.
9. Samtliga landsdelsmästerskap första halvåret 2020 flyttas till andra halvåret och att det uppdras åt Tävlingskommittén att fastställa nytt datum, efter samråd med landsdels-AU/motsvarande.

10. VU tidigare beslut att temporärt upphäva bestämmelserna om vapenkontroll bekräftades

VU beslut 2020-03-30 angående förbundets tävlingar

1. Med anledning av begränsningen om mindre än 50 personer på tävlingsplatsen beslöt VU att SM Magnumprecision flyttas till ett senare tillfälle. Datum fastställs av FS.
2. Stockholms Pistolskyttekrets befrias, på egen begäran, från uppdraget att arrangera tävlingen 2020.
3. Avsikten är fortsatt att genomföra SM-tävlingarna efter midsommar enligt plan. Tävlingskommittén följer läget fortlöpande och i nära dialog med arrangörer, beredd att initiera nödvändiga beslut.
4. Uppdrogs åt Tävlingskommittén att föreslå VU nödvändiga eller lämpliga, temporära ändringar av uttagningsregler för och genomförande av NM Fältskytte och EM PPC.
5. Rikstävlingen på hemortens banor genomförs enligt plan

VU kompletterande beslut 2020-05-09 etc.

1. SM Magnumprecision flyttas till 12-13 september 2020.
2. SM precision och fält 2020 är inställt.
3. SM Militär Snabbmatch senareläggs till efter sommaren.
4. SM Magnumfältskjutning är inställt.
5. EM PPC flyttas till 2021 (enligt beslut av WA-1500).
6. RM Pistol 88 för Hemvärnet flyttas till 2021 (enligt beslut av Rikshemvärnschefen).
7. Landslagsuttagning fält 2020 är inställd. Laget tas ut baserat på tidigare resultat.
8. Rikstävling Militär Snabbmatch genomförs i september.
9. Kvalificeringsregler för Riksmästarklass och SM 2020 – bordlagt till juni.