Reglering av vapenmagasin

Förbundet har besvarat Justitiedepartementets remiss av ”Reglering av vapenmagasin”. Remissen avser 1 kapitlet, § 7 a i Vapenlagen.

Den föreslagna nya paragrafen lyder ”Med vapenmagasin avses i denna lag ett sådant löstagbart magasin för halvautomatiska och repeterande skjutvapen med centralantändning och helautomatiska skjutvapen som kan innehålla –fler än 20 patroner, eller – fler än 10 patroner, om magasinet är möjligt att montera på ett skjutvapen vars piplängd överstiger 30 cm och totala längd överstiger 60 cm.”

Paragrafen fanns inte i det ursprungliga förslaget från utredaren. Det innebar att alla magasin skulle ”regleras”. I lagrådsremissen fanns en motsvarighet med, men då var den inte specificerad till centralantänd ammunition. Innebörden av detta tillägg är att magasin för vapen med kantantändning etc. är undantagna.

Förbundets svar går ut på att ändringarna gör det ursprungliga förslaget något mindre dåligt för vår verksamhet, men att det inte påverkar vad vi tidigare sagt om de övriga föreslagna ändringarna i vapenlagen, inklusive det verkningslösa i att reglera magasin över huvud taget.

Nils-Anders Ekberg
Generalsekreterare

Remissvar