Kan en förening eller en krets flytta sitt årsmöte i tiden?

Den pågående pandemin covid-19 (Corona) gör att föreningar och kretsar frågar sig om de kan/bör/måste genomföra sitt årsmöte enligt plan eller inte. Enligt normalstadgan för pistolskyttekrets hålls årsmötet före mars månads utgång. Många föreningar har också i sina stadgar att årsmötet hålls före ett visst datum. Kallelse har vanligen redan gått ut. Vad göra?

SPSF tillhör inte Riksidrottsförbundet (RF), men RF har tagit fram ett väl avvägt svar på frågan, och Förbundsstyrelsen har valt att återge svaret som sitt eget:

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens/kretsens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt.

Utifrån detta föreslår Förbundsstyrelsen att föreningsstyrelsen/kretsstyrelsen beslutar att årsmötet genomförs digitalt, utomhus eller flyttas fram till en senare tidpunkt. Föreningens/kretsens medlemmar måste tydligt informeras om situationen och beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen/kretsen fram till årsmötet.

Årsmöten ska inte flyttas längre fram i tiden än vad som är nödvändigt med hänsyn till smittläget och vad som regleras i stadgarna för kallelse.

Ovanstående utgör inget förbud mot att genomföra årsmöten enligt plan.

Om ett årsmöte genomförs på något alternativt sätt är det nödvändigt att beakta att alla röstberättigade ska kunna följa mötet i realtid, delta i debatten, komma med förslag och yrkanden samt rösta.

Kretsar och föreningar ska enligt stadgarna utse representanter till förbunds- respektive kretsårsmöte. Ifall årsmötet inte hinner genomföras i tid förfars enligt följande: Kretsstyrelsen utser representanter, om möjligt efter hörande av föreningarna. Föreningsrepresentanter utses av föreningsstyrelse.

På uppdrag av förbundsstyrelsen

Nils-Anders Ekberg
Generalsekreterare