Förbundsmötet 2020

Förbundsmöte skall enligt stadgarna hållas före juni månads utgång. Samtidigt är det en demokratisk självklarhet att alla kretsar måste ha möjlighet att delta i debatten, ställa förslag och rösta. Det kan på grund av smittspridningsrisken därför vara olämpligt, eller omöjligt, att genomföra förbundsmötet på planerat datum, 13-14 juni. Förbundsstyrelsen har därför, på grund av den extraordinära situationen, beslutat att förbundsmötet senareläggs och att beslut om kretskonferensens genomförande tas i samband med kallelsens utsändande.

Förbundsstyrelsen kommer att kalla till Förbundsmöte så snart situationen medger, och stadgeenligt minst 4 veckor före mötet.

Läget har förhindrat en del kretsar och föreningar att behandla motionerna till förbunds-mötet. Förbundsstyrelsen yrkar därför bordläggning till nästa Förbundsmöte av samtliga motioner till årets Förbundsmötet.

Beslutet fattat 2020-03-31 efter samråd med förbundets revisor.

Nils-Anders Ekberg
Generalsekreterare