Det blir ingen skatt på ammunitionsbly – och inga krav på ”miljökulfång” heller!

Som bekant lovade partierna i den nuvarande alliansregeringen att avskaffa det förbud mot bly i ammunition som den förra regeringen beslutat om. Så skedde i slutet av förra året, men först efter en lång process där skytterörelsen och jägarna återigen var tvungna att framföra de uppenbara argumenten mot ett förbud. När beslutet togs fick dock Kemikalieinspektionen (KemI) oväntat i uppgift att utreda förutsättningarna för en skatt på bly i ammunition. Efter en ytterligare en lång process hela detta år – där företrädare för skytterörelsen ånyo fick anledning att framföra våra argument till många olika beslutsfattare i frågan – är det nu klart att både skatten och KemI:s föreslagna krav på ”miljökulfång” skippas helt. Istället har skytterörelsen och jägarna nått överenskommelser med regeringen om att minska riskerna med blyanvändning på frivillig väg istället.

Den samlade skytterörelsen (Svenska pistolskytteförbundet, Frivilliga skytterörelsen, Skytterörelsens ungdomsorganisation och Skyttesportförbundet) har därför lovat att genomföra ett antal åtgärder. Dessa är huvudsakligen att arbeta för att bidra till utvecklandet av blyfria ammunitionsalternativ, där så är möjligt, att genomföra en vetenskaplig studie om bly i kulfång och att utforma en skrivelse om hur man som enskild skytt kan undvika hälsorisker vid hantering av bly. Arbetet startar direkt och ska utvärderas sommaren 2010. Studien om bly i kulfång är redan genomförd och visar på att miljöriskerna med bly som lagras i välskötta kulfång är synnerligen små.

– Vi är givetvis mycket nöjda med att regeringen till slut hållit sitt vallöfte och avskaffat blyförbudet utan att uppfinna nya destruktiva pålagor för skyttar och jägare, säger Mike Winnerstig, vice ordförande och presstalesman för SPSF. Det åtagande som vi nu skrivit under är fullt förenligt med vår verksamhet. Bly i ammunition är normalt inte miljötillgängligt, och leder i regel inte till några miljöproblem alls i kulfång och fast terräng. Men det gäller att se till att våra kulfång är i gott skick och inte orsakar blyläckage, och att de som t ex hanterar blykulor vid handladdning känner till de ganska enkla åtgärder man bör vidta för att inte blyet ska leda till hälsorisker.