Miljö

Miljöfrågorna har de senaste åren fått en allt mer framträdande roll i samhällsdebatten. För skyttets del har det främst gällt blyproblematiken (och i viss mån bullerproblematiken).

Förbundet har här, som i andra sammanhang, tagit sin del av samhällsansvaret. Detta har varit självklart. Samtidigt är det en av Förbundets viktigaste uppgifter att medverka till att miljöfrågorna får en lösning som säkerställer att medlemmarna även i framtiden kan bedriva pistolskytte.

För att effektivt kunna tillvarata medlemmarnas intressen i dessa frågor krävs kunskap. Därför har Förbundet inrättat ett Miljövetenskapligt råd bestående av ett antal högt kvalificerade vetenskapsmän. Detta innebär att Förbundets agerande i miljöfrågorna vilar på stabil vetenskaplig grund.

Förbundet har också tagit initiativet till två vitböcker i blyfrågan. Dessa har varit av stort värde i den samlade skytterörelsens gemensamma agerande för att nå en långsiktig och för alla parter godtagbar lösning i blyfrågan.

Förbundet har också alltid eftersträvat ett, med de övriga skytteorganisationerna, gemensamt agerande i dessa frågor inom ramen för SOS (Skytteorganisationernas Samarbetsdelegation).

Sedan några år tillbaka tillämpar vi principen om gemensamma remissvar i frågor av gemensamt intresse. Detta har visat sig vara en styrka.

För att hjälpa föreningarna i konkreta miljöfrågor har Förbundet (tillsammans med de övriga skytteorganisationerna) anlitat Janne Kjellsson som miljökonsult. (se Miljöakuten)

Förbundsledningen driver miljöfrågorna med kraft. Information meddelas successivt på hemsidan. Håll Dig orienterad.