Risk- och krishantering

Vad är en "kris"?

Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga och att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer. (Källa: Prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull.)

Svenska Pistolskytteförbundets krishanteringspolicy

(antagen vid Förbundsmötet 2011-06-12)

Svenska Pistolskytteförbundets målsättning är att högsta möjliga säkerhet ska säkerställas för såväl våra medlemmar som för övriga samhället.
Förbundet lägger därför stor vikt vid förebyggande åtgärder i form av utfärdade säkerhetsbestämmelser. Dessa finns kodifierade i Skjuthandboken.
Förebyggande åtgärder utgör dock ingen garanti för att oönskade händelser inte skulle kunna inträffa. Därför måste Förbundet i dess helhet vara väl förberett att hantera en sådan situation.
Härvid är det av särskild vikt att säkerställa, att saklig och korrekt information snarast möjligt förmedlas såväl internt externt.

För att understryka vikten av dessa frågor har Förbundsmötet fastställt följande krishanteringspolicy att gälla för organisationen i dess helhet.

Det är av största vikt att de bestämmelser som utfärdats i förebyggande syfte efterlevs. Ansvaret för att så sker åvilar såväl Förbundsstyrelsen som kretsar, föreningar och enskilda medlemmar.

 • Det är av största vikt att de bestämmelser som utfärdats i förebyggande syfte efterlevs. Ansvaret för att så sker åvilar såväl Förbundsstyrelsen som kretsar, föreningar och enskilda medlemmar.
 • För att säkerställa att bestämmelserna vid behov revideras är det av största vikt att inträffade säkerhetsrelaterade händelser rapporteras till Förbundskansliet och att kretsar och föreningar utvecklar rutiner för detta.
 • På varje nivå (Förbund, krets, förening) skall finnas en plan hur information ska kommuniceras såväl internt som till utomstående. Av denna plan skall framgå vem som är huvudansvarig för dessa frågor och vem som är kontaktperson mot massmedia. (Det kan vara, men behöver inte vara, samma person) Planen skall också ange hur kommunikation internt och externt skall genomföras.
 • På varje nivå (Förbund, krets, förening) bör finnas en plan för att hantera oönskade händelser som påverkar verksamheten. Denna plan bör klarlägga vilka personella resurser och andra tillgångar som disponeras och hur dessa skall användas i händelse av olyckor eller andra oönskade händelser. I planen bör särskilt beaktas hur fortsatt verksamhet skall säkerställas om oönskade händelser inträffar.

Riskhantering kan sammanfattas i nedanstående punkter

 • Avgränsa
 • Inventera
 • Analysera
 • Riskvärdera
 • Åtgärda
 • Följa upp

eller i följande iterativa process


 • Dela artikel:
 • dela

Drift och publiceringsverktyg: Crossnet
Design: PS Kommunikation