Förbundets Höge Beskyddare, H.M. Konung Carl XVI Gustaf

Svenska Pistolskytteförbundets uppgift

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) är riksorganisation för landets skytteföreningar. Förbundet har sitt säte i Stockholm.

SPSF har till uppgift att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av dessa tävlingsvapen.

SPSF är en frivillig försvarsorganisation och har som sådan att följa de bestämmelser som gäller för de frivillga försvarsorganisationerna

Organisation

De till SPSF anslutna pistolskytteföreningarna är grunden för verksamheten. Föreningarna är områdesvis sammanslutna till pistolskyttekretsar. Kretsarna utser ombud till Förbundsmötet (FM), som är högsta beslutande organ inom SPSF. Förbundsstyrelsen (FS) är förbundets beslutande organ när FM inte är samlat.
Nationell skytteförening kan efter prövning av kretsstyrelsen för området anslutas till SPSF. Förenings stadgar och ändring av stadgar skall godkännas av kretsstyrelsen. Kretsstyrelsen kan besluta om uteslutning av förening ur SPSF.

Vid hinder för kretsstyrelse kan beslut enligt föregående stycke fattas av förbundsstyrelsen. Beslut av kretsstyrelse i nämnda frågor kan överklagas till förbundsstyrelsen.

Pistolskyttekretsarnas geografiska områden fastställs av FM. Kretsens uppgifter framgår av normalstadgarna för pistolskyttekrets. Stadgar och ändring i stadgar för pistolskyttekrets skall godkännas av förbundsstyrelsen.

Se även Stadgar för Svenska Pistolskytteförbundet

  • Dela artikel:
  • dela

Drift och publiceringsverktyg: Crossnet
Design: PS Kommunikation